Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

hooooop
hooooop
1962 979d
hooooop
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viadailylife dailylife
hooooop
1844 5b4e
Reposted fromdailylife dailylife

May 07 2017

hooooop
hooooop
hooooop
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
hooooop
Reposted fromtfu tfu viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
hooooop
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja viapensieve pensieve
hooooop
Nie macie państwo pojęcia, ile trzeba samozaparcia, by przyznać się do niewiedzy, zwłaszcza gdy wszyscy wokół sprawiają wrażenie, jakby się doskonale we wszystkim orientowali.
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viatereseek tereseek
hooooop
Reposted fromciarka ciarka viatereseek tereseek
hooooop
To bardzo dziwne uczucie, kiedy wracam na zupę po kilkumiesięcznej przerwie. Czuję się, jakbym odzyskała czas tylko dla siebie, dla własnej melancholii po miesiącach skrajnego ekstrawertyzmu.  Jak dobrze wrócić.
— home, sweet home
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaczarny czarny

September 09 2014

hooooop
2627 1db9 500
Reposted fromcontroversial controversial
hooooop
2914 1046 500
Reposted fromlebensphilosophie lebensphilosophie
hooooop

September 01 2014

hooooop
5508 fbbc
Reposted frommeem meem viackisback ckisback
hooooop
6695 c268
Reposted frommariaxawaria mariaxawaria viackisback ckisback
hooooop
9038 a42b
Reposted fromgourou gourou viackisback ckisback
hooooop
2883 ca0e 500
Reposted fromckisback ckisback
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl